Do kredytu

Do wniosku kredytowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • podpisaną przez Strony Umowę Deweloperską/ umowę przedwstępną kupna-sprzedaży,
 • dokumenty dotyczące budowy  inwestycji, w której zakupywana jest nieruchomość, tj.: pozwolenie na budowę, zaświadczenie ostateczności decyzji pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z rejestru gruntu,  odpis z Księgi Wieczystej oraz KRS Triady Dom sp.j. (w/w dokumenty każdy Nabywca dostaje od nas przy podpisywaniu Umowy)

PONADTO:
(dokumenty do przygotowania po stronie Nabywcy)

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie za okres z     
 • ostatnich trzech/sześciu miesięcy,
 • historię rachunku lub wyciąg z konta osobistego.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz Regon,
 • aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z U.S. oraz ZUS,
 • umowa spółki,
 • zezwolenie lub koncesje,
 • opinia o rachunku bieżącym firmy,
 • ostatnio złożoną deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy,
 • roczne zeznanie o wysokości dochodu osiągniętych przez podatnika.

Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego:

 • dokumenty rejestracyjne firmy,
 • oświadczenie o dochodzie,
 • aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z U.S. oraz ZUS,
 • roczne zeznanie o wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika.

Do wniosku kredytowego uwzględnia się także :

 • dochody uzyskiwane z tytułów umów o dzieło i zlecenie,
 • dochody ze stałej renty lub emerytury
 • dochody z najmu mieszkania

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, osoby zatrudnione na zasadzie kontraktu menadżerskiego oraz osoby uzyskujące dochód z najmu lub dzierżawy muszą dostarczyć potrzebne dokumenty, które są indywidualnie ustalane przez bank.